Ωφελούμενοι ΕΣΠΑ

Ωφελούμενοι ΕΣΠΑ

Στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ φιλοξενούνται ΔΩΡΕΑΝ οι ωφελούμενοι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του προγράμματος ΕΣΠΑ – δράση που υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Οι ωφελούμενοι της εν λόγω δράσης,  λαμβάνουν «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher – αντίτιμο για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας  στις Δομές – Φορείς), αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής – δήλωσης τους σε καθορισμένο από την ΕΕΤΑΑ χρονικό διάστημα και καταθέσουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση στους γονείς / κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρία αναφορικά, τόσο, με τις προϋποθέσεις ένταξης στην δράση, όσο και,  με την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας