Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία – από το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας.

Βασικές φιλοσοφικές / θεωρητικές αρχές του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας είναι οι εξής:

  • Η αναπηρία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα – ένα πρόβλημα που δημιουργείται από τους κοινωνικούς περιορισμούς και τα κοινωνικά εμπόδια.
  • Τα άτομα με αναπηρία έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ζωής τους – τον αποκλειστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.
  • Η διαχείριση του προβλήματος της αναπηρίας απαιτεί κοινωνική δράση και αλλαγή: είναι συλλογική ευθύνη της κοινωνίας να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
  • Η αναπηρία ανάγεται σε πολιτικό ζήτημα, με την έννοια του ζητήματος των  ανθρώπινων δικαιωμάτων: η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα αναφαίρετα ατομικά, οικονομικά, πολιτικά, και πολιτισμικά τους δικαιώματα – η ισότιμη πρόσβαση τους σε όλα τα αγαθά (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία) συνιστά ρητή υποχρέωση της κοινωνίας.