Διαδικασία Εγγραφής

Διαδικασία Εγγραφής

Για την  εγγραφή του παιδιού, εφήβου ή ενήλικα με αναπηρία  στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών – εγγράφων:

  • Αίτηση από τον ασκούντα την γονική μέριμνα του ανηλίκου ή ενήλικα  ή τον δικαστικό συμπαραστάτη ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ή Ιατρική
    Βεβαίωση για την Κατάσταση Υγείας Ενήλικα.
  • Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ από
    ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
  • Αξία Τοποθέτησης Voucher μόνο για τους ωφελούμενους της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».